මම ඔබට ආදරෙයි කියා ඇගේ පෙම්වතාට බිරිඳ පවසන්නේ – ඇගේ ආදරය කොන්ඩම් නැත

2K
Share
Copy the link